AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Bilalov Bilal Telman oglu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, Fərəhli kəndi   
Təvəllüdü 02.01.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.02

Diferensial tənliklər

Bəzi xüsusi sistemlərin tamlığı və bazisliyi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.02

Diferensial tənliklər

Üstlü sistemlərin bazislik xassələri və onların ümumiləşmələri

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


30.06.2014

Riyazi analiz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 159 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 96 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 40
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

13 

Əsas elmi nailiyyətləri Yaxın bazislər üzrə Banax fəzaları üçün klassik Peli-Viner və N.K.Bari teoremlərinin ümumiləşmələri verilmişdir. Xüsusi Hilbert fəzaları halında alınmış nəticələr klassik nəticələri gücləndirir.

A.M.Sedletski tərəfindən “ -Kadets” teoreminin sinus və kosinus analoqlarının varlığı haqqında qoyulmuş  sual müsbət həll olunmuşdur.    

t-fəzaları anlayışını daxil etmiş və bu fəzalar üçün Şauder bazisi anlayışının təbii ümumiləşməsini vermişdir.

İsbat edilmişdir ki, üstlü sistemlər yalnız eksponent halında bazis ola bilərlər və bazis halında klassik eksponent bazisinə izomorf olurlar.

Alt fəzaların yaxınlığını klassik haldan fərqli olaraq  proyektorlar dilində deyil, ümumi operatorlar dilində vermişdir və onun vasitəsilə alt fəzalardan ibarət yaxın bazislər üçün müxtəlif  yaxınlıq əlamətləri göstərilmişdir.

Klassik analitiklik və bazislik anlayışlarının  ümumiləşməsi kimi  ümumiləşmiş analitiklik və bazislilik anlayışları daxil edilmiş və əsas klassik faktlar baxılan  hala köçürülmüşdür.

Həyəcanlanmış bazislər istiqamətində əhəmiyyətli nəticələr alınmış və onlar konkret sistemlərə tətbiq edilmişdir.

İxtiyari cırlaşmayan sistemə nəzərən bazislərin əmsallar fəzası anlayışı  təyin edilmiş və  yeni nəticələr alınmışdır.

Cırlaşmış əmsala malik eksponent, kosinus və sinus sistemlərinin Lebeq fəzalarında freymlilik xassələri, ümumiləşmiş Faber çoxhədlilərindən ibarət ikiqat sistemin bazisliyi, Hilbert  və Banax freymlərinin nöter həyəcanlanmaları öyrənilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Bilalov B.T., Guliyeva F.A. A completeness criterion for a double system of powers with degenerate coefficients , Siberian Mathematical Journal, vol.54, No. 3, 2013

2. Bilalov B.T., Sadigova S.R. On the space of coefficients in topological spaces, International J. of Math. Sci. & Engg. Appls. (IJMSEA) ISSN 0973-9424, Vol. 7 No. I (January, 2013), pp. 353-362

3. Bilalov B.T., Najafov T.I. On basicity of systems of generalized Faber polynomials. Jaen J. Approx. Volume 5, Number 1 (2013), pp. 19-34

4. Bilalov B.T., Guliyeva F.A. On the basicity property system in the Intuitionistic fuzzy metric space. Azerbaijan Journal of Mathematics, VOL 4, NO 1 (2014): JANUARY, p.136-149

5. Bilalov B.T., Guliyeva F.A. Noetherian perturbation of frames. Pensee Journal, vol. 75. isssue 12, 2013, pp.425-431 http://www.penseejournal.com/archive/ index.php/?volume=75&issue=12

6. Bilalov B.T., Mamedova Z.V. On the frame properties of some degenerate trigonometric system, Dokl. Acad. Nauk, v.LXVIII, №5, 2012, pp. 14-18

7. Bilalov B.T., Sadigova S.R., Mamedova Z.V. The space of coefficients in a linear topological space Journal of Mathematics Research, Vol. 4, No. 6, December 2012, pp. 83-88 , doi:10.5539/jmr.v4n6p83

8. Bilalov B.T., Guliyeva F.A. On The Frame Properties of Degenerate System of Sines, Journal of Function Spaces and Applications, Vol. 2012 (2012), Article ID 184186, 12 pages, doi:10.1155/2012/184186

9. Bilalov B.T., Garayev T.Z. On basis properties of function systems in Lebesgue spaces, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol.2, No.6, pp. 169-177, 2012

10. Bilalov B.T., Guliyeva F.A. On the approximation property system in statistical type metric space, Pure Mathematical Sciences, Vol 1, 2012, No 4, pp. 151-164

 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü - Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti  yanında Elmin İnkişafı Fondunun rəyçisi;

- Azərbaycan Aktuarlar Assosiasiyasının   sədri;

- Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü;

- AMEA-nıın  "Riyaziyyat"  Problemləri  üzrə  Əlaqələndirmə  Şurasının elmi katibi;

- “Azerbaijan Journal of Mathematics”  jurnalının Menecer Editoru;

- “Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics”  jurnalının baş redaktoru;

- Türk  Dünyası  Riyaziyyat Cəmiyyəti  İdarə  Heyətinin üzvü (2009-2011);

- AMEA RMİ-nin doktorluq dissertasiya Şurasının nəzdindəki elmi seminarın rəhbəri  (2009-2011);

- AMEA RMİ-nin nəzdindəki  doktorluq dissertasiya Şurasının üzvü.

Riyaziyyat üzrə elmi jurnalların redaksiya  heyətlərinin üzvü:

- Azerbaijan Journal of Mathematics; 

- “Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics” ;

- Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan;

- Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics  of National Academy of Sciences of Azerbaijan;

- Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA, İran);

-  TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics.

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru 
Digər fəaliyyəti Riyaziyyat üzrə  nüfuzlu beynəlxalq jurnalların rəyçisi:

-         “American Mathematical  Society” ;

-         “Applied Mathematics Letters” (Elsevier);

-         “Proceedings of the Estonian Academy of Sciences”  ;

-         "Journal of Applied Mathematics and Computing" (Springer);

-          Zentralblatt MATH

-          British Journal of Mathematics & Computer Science. 

Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri Fərmanı 
İş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı ş., B.Vahabzadə küç. 9 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5387250 
Mobil tel . (+994 50) 3675219 
Ev tel. (+994 12) 3752345 
Faks  
Elektron poçtu b_bilalov@mail.ru 
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015