AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Hüseynov Rauf Vəli oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Göyçay ş.    
Təvəllüdü 12.06.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
1202.01

Analiz və funksional analiz

Furye-Viner çevirməsi nəzəriyyəsinə dair
Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
01.01.02

Diferensial tənliklər

Kvazi-elliptik tənliklər Həllərin asimptotikası. Spektral xassələri. Sərhəd məsələlərinin həll olunabilirliyi

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı2007

riyaziyyat

 

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

51

 

16 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

     -  fəlsəfə doktorlarının sayı

     -  elmlər doktorlarının sayı


1

2

Əsas elmi nailiyyətləri 70-ci illərdə Furye – Viner çevirməsi adlandırılan və funksional Hilbert fəzasında Furye - Planşerel  teoremi kimi tanınan çevirmənin analoqu daxil edilmişdir. Bu çevirmə amerika riyaziyyatçıları Cameron R.H və Martin W.T.  tərəfindən kəsilməz funksiyaların Viner ölçülü fəzalarında daxil edilmişdir.
Bizim tərəfimizdən bu tipli çevirmə Qauss  ölçülü universal topoloji fəzalarda daxil edilmişdir və onun köməyi ilə kvant  mexanikasında rast gələn sonsuz ölçülü  fəzada I tərtib variasiya tənlikləri həll edilmişdir. Sonralar kvazielliptik tənliklər üçün müxtəlif məsələlər, o cümlədən həllin asimptotikası haqqında Fraqmen-Lindelyof  tipli və başqa teoremlər, normal həlloluna bilmə və həllərin hamarlığı haqqında nəticələr alınmışdır. Bundan başqa, kvazi- elliptik diferensial operatorların mənfi spektrinin quruluşu haqqında bir çox vacib teoremlər isbat edilmişdir. Kvazieeliptik məsələlərin tədqiqi hər zaman anizatrop Sobolev fəzalarında Hardi tipli bərabərsizliklərin tətbiqini tələb etdiyindən biz Hardi bərabərsizliyinin müxtəlif anizatrop fəzalarda madifikasiyalarını əldə etmişik. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Гусейнов Р. В. “Об анизотропных неравенствах Харди.” Мат.сборник.- 1993.- т.184, № 6.- с.33-66.

2. Гусейнов Р. В. “Об оценках решения задачи Неймана для квазиэллипти- ческих уравнений в неогра-ниченных областях.” Успехи мат.наук.- 1994.- т.49, Вып.1.- с.209-210.

3. Huseynov R.V. “On the Number of Points of the Negative Spectrum for Quas-ielliptic Operators.“Russian Journal of Math. Physics.- vol.15.- N.3- 2008.- p.316-319.

4. Гусейнов Р. В. “О задаче без наличных условий для уравнения теплопроводности.” Мат.заметки.- 2004.-том 76 выпуск 6 декабря.- с.824-832.

5. Гусейнов Р. В. “О числе точек отрицатель-ного спектра эллиптических операторов.” Труды семинара имени И.Г.Пеотровского.- 2009, № 27.- с.67-73.

6. Гусейнов Р. В. , Аманов Р.А. “Регулярность граничной точки для неравномерно вырождающихся эллипти-ческих уравнений 2-го порядка в недивергентной форме.” Мат.конф.им.акад.М.Кравчука.- Киев.- 2010.- с.133-488.

7. Гусейнов Р. В., Аманов Р.А. “On strong solvability of Dirichlet problem for non-uniformly degenerate elliptic equations of second order.” Trans.of NASA.Ser.of phys.-techn.& math.sci.- 2010.- vol.XXX, №1.Math & Mech.- p.79-88.

8. Гусейнов Р. В., Мирзоев В.С. “О конечности ядра одного класса квазиэллиптических операторов в дивергентной и недивергентной форме в Rn.” Мат.конф., посвящ.100-летнему юбилею акад.З.И.Халилова/ Баку.- 2011.- с.119-120.

9. Huseynov R.V., Mirzoyev V.S. “On finite dimensionality of the kernel of elliptic operators given in non- divergent and 

divergent form.” Trans.of NAS of Azerb.Ser.of phys.-techn.& math.sci.- 2011.- vol.XXXI, №1.Math & Mech.- p.53. 10. Huseynov R.V., Aliyev N.A., Murtuzayeva S.M. “Influence of Karleman condition by investigating boundary value problems for Laplace equation.” Trans.of NAS of Azerb.Ser.of phys.-techn.& math.sci - 2011, vol.XXXI, No.4.- p.73 11. Huseynov R.V., Aliyev N.A., Salmanova Sh.Yu. “First order partial equations having a unique solution.” Trans.of NAS of Azerb.Ser.of phys.-techn.and math.sci.-2012.- vol. XXXII, №1.Math.& Mech.-p.71- 76. 12. Гусейнов Р. В., Мирзоев В.С. “Об образе квазиэллиптических операторов в дивергентной и недивергентной форме в Rn.” “Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri” H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub. həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri, Bakı, May 29-31, 2013.- p.151
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin üzvü

2. AMEA-nın müxbir üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1984-1989 illərdə Az. Texnologiya İnstitutunun “Ali riyaziyyat” kafedrasının müdiri, AMEA RMİ “Funksional analiz” şöbəsinin müdiri, 2002-2005-ci illərdə Türkiyədə Afyon Koca Tepe Universitetində professor 
Digər fəaliyyəti  D 01.111 Dissertasiya şurasının sədr müavini
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri Fərmanı
İş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə  küç., 9, məhəllə 553 
Vəzifəsi “Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5399192
Mobil tel . (+994 50) 6820430 
Ev tel. (+994 12) 4987275  
Faks  
Elektron poçtu raufvh@yahoo.com 
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015