AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Əliyev Rafiq Əziz oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam ş.   
Təvəllüdü 10.02.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

       -   ixtisas şifri

       -   ixtisasın adı

       -   mövzunun adı

 


Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

İnvariantlıq nəzəriyyəsi və onun tətbiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

       -   ixtisas şifri

       -   ixtisasın adı

       -   mövzunun adı0646

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

Neft emalı müəssələrində idarəetmə proseslərinin avtomatlaşdırılması
Müxbir üzv seçilməsi

      -   tarix

      -   ixtisasın adı

1989

İnformatika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

       -   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

      -    beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
345

 

300

 

62

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15
Kadr hazırlığı:

     - fəlsəfə doktorlarının sayı

     - elmlər doktorlarının sayı140

30 
Əsas elmi nailiyyətləri Kombinə olunmuş  MIMO (çox giriş  və çox çıxışlı) deterministik, stoxastik, qeyri-səlis  idarəetmə sistemləri üçün invariantlıq şərtlərini formalaşdırmışdır. Birbaşa və əks əlaqəli qeyri-səlis və stoxastik dəyişən strukturlu sistemlərin sintezi üsullarını təklif etmişdir.

60-cı illərdə intellektual istehsal sistemlərində qərar qəbuletmə və idarəetmə proseslərinin inteqrasiyası ideyasını vermişdir. Bu ideya əsasında kəsilməz xarakterli mürəkkəb istehsal üçün CİM (kompüterlə inteqrasiya edilən) sistemlərinin yaradılması üsulları təklif edilib. Xətti və qeyri-xətti,  stoxastik və qeyri-səlis  modellərlə təsvir edilən çoxsəviyyəli hibrid sistemlər üçün koordinasiya nəzəriyyəsi təklif edilmişdir. Alqoritmlərin böyük əksəriyyəti ilk dəfə olaraq onun tərəfindən təqdim edilən “koordinasiya funksiyası” anlayışı əsasında bir sinif alqoritmlər işlənilmişdir. Ekspert sistemlərdə qeyri-səlis bilikləri təsvir və emal etmək üçün üsullar(metodologiya) işlənmişdir.  Təklif etdiyi metodologiyaya müvafiq olaraq tətbiqi ekspert sistemlərin generasiyası üçün ESPLAN ekspert sistem örtüyü yaradılmışdır.

O, qeyri-səlis mühitdə işləyən intellektual sənaye robotlarının yaradılması ilə əlaqadar yeni elmi istiqamət yaratmışdır.

İnsanın mühakimə yürütməsi üçün zəruri meyarları ödəyən dörd (ALI-1, ALI-2, ALI-3, ALI-4) qeyri-səlis məntiq yaradılmışdır. Müvafiq teoremlər formalaşdırılmış və isbat olunmuşdur. Rusiya tədqiqatçıları 1996-cı ildə digər məntiqlərlə müqayisədə bu qeyri-səlis məntiqlərin  yüksək effektli olduğunu eksperimental isbat etmişlər.

Qeyri-səlis modellərin adekvatlığı şərtlərini müəyyən edən teoremlər formalaşdırılmış və isbat olunmuşdur.Qeyri-səlis intellektual idarəetmə sistemlərinin sintezi üçün üsullar işlənmişdir. Təklif olunan üsullar qeyri-müəyyən və qeyri-xətti obyektlər üçün adaptiv və çoxöçülü sistemlər də daxil olmaqla idarəetmə sistemlərinin  müxtəlif siniflərini əhatə edir.

Qeyri-səlis paylanmış intellektual sistemlərin yaradılması konsepsiyası və metodologiyası təklif olunmuşdur. O agentləri arasında rəqabət və kooperasiyası olan və mövcud paylanmış çoxagentli sistemlər nəzəriyyəsinə alternativ olan yeni yanaşma təklif etmişdir.

Onun yeni tədqiqatları Soft Computing texnologiyası ilə sıx əlaqədardır. İstiqamətlənmiş mutasiya və qrup prinsipinə əsaslanan yeni genetik alqoritm təklif etmişdir. O girişləri, çıxışları, çəki əmsalları  qeyri-səlis olan qeyri-səlis neyron şəbəkələr üçün təkamül hesablamaya əsaslanan yeni öyrətmə nəzəriyyəsi yaratmışdır. Genetik alqoritmə əsaslanan qeyri-səlis reqressiya analizinin yeni konsepsiyası təklif edilmişdir. Qeyri-səlis zaman sıralarının rekurrent neyron şəbəkəyə əsaslanan yeni proqnozlaşdırma üsulu təklif olunmuşdur.

Qeyri-səlis diferensial tənliklərlə təsvir edilən müəkkəb dinamik sistemlərin analizi üçün ümumiləşmiş dayanıqlıq nəzəriyyəsi yaradılmışdır. Dinamik sistemlərin dayanıqlığının qəliblənmiş təbii dilə (PNL) əsaslanan tərifləri(Zadə-Əliyev tərifi)  təklif edilmişdir. Kəsilməz dinamik sistemlərin geniş sinifləri üçün ümumiləşmiş dayanıqlıq meyarları müəyyən edilmişdir.

İmperfekt informasiya şəraitində davranış qərar qəbuletmə nəzəriyyəsinin əsasları işlənilmişdir. Bu nəzəriyyə qərar qəbuledən şəxsin davranış determinantları və təbiətin vəziyyəti haqqında Z-məhdudiyyət kimi təsvir olunan imperfekt informasiyanın kompleks şəkildə baxılmasına əsaslanır. O davranış determinantları ilə təlqin etdirilən əsas psixoloji vəziyyətlərə görə  qərar qəbul edənin vəziyyətlər fəzası ilə insan davranışının təsvirini təklif etmişdir.  O təbiətin vəziyyəti və qərar qəbul edən şəxsin vəziyyəti cütlüyünə görə kombinə edilmiş vəziyyətlər konsepsiyasını təklif etmişdir.  Kombinə edilmiş vəziyyət insan davranışı və obyektiv şərtlər  arasında münasibətləri əks etdirir. Kombinə edilmiş vəziyyətlər fəzası qərarların analizinin yeni əsasını təşkil edir.

Z-ədəd hesabının əsaslarını təklif etmişdir. 

Mövcud tədqiqatların əksəriyyəti onların real həyat problemlərinə tətbiqi ilə əlaqədardır. ESPLAN ekspert sistem örtüyü neft emalı, neft-kimya sənayesində, neft quyularının qazılması proseslərində, tibbdə, konfliktologiyada, təhsildə və digər fəaliyyət sahələrində tətbiq olunmuşdur. İnvariant sistemlər, CİM sistemlər, qeyri-səlis məntiq və Sof Kompütinq sahəsində aparılan tədqiqatların nəticələri robototexnikaya, optimallaşdırmaya, texnoloji proseslərin diaqnostikası və idarə edilməsinə tətbiq edilmişdir. Qeyri-səlis məntiq, Sof Kompütinq, intellektual robotlar,  qeyri-səlis idarəetmə sistemləri,  neyro-qeyri-səlis sistemlər və paylanmış intellektual sistemlər sahəsində əldə edilən nəticələr Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında (Bakı), Təbriz Universitetində (İran), Zigen Universitetində (Almaniya), Corciya Dövlət Universitetində (ABŞ) və dünyanın dıgər universitetlərində fənn sillabuslarına daxil edilmişdir. R.Ə.Əliyevin “Soft Kompütinq və onun tətbiqləri” adlı kitabı ABŞ, Avstraliya, Çexiya Respublikasının, Türkiyənin, Polşanın, Yeni Zelandiyanın və digər ölkələrin universitetlərinin  Soft Kompütinqlə əlaqəli kurslarının fənn sillabuslarına dərslik kimi daxil edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları Aлиев Р.А. Промышленные инвариантные системы автоматического управления. Москва, «Энергия», 1971, 112 с.

Алиев Р. А., Абдуллаев A.A., Уланов Г.M. Принципы построения автоматизированных систем управления промышленными предприятиями. Под редакцией академика Петрова Б.Н. М.: "Энергия", 1975, 440 с.

Алиев Р.А., Алиев T.M., Халдей E.В. Автоматизация информационных процессов в АСУ. M.: "Энергоатомиздат", 1981, 144 с.

Алиев Р.A., Уланов Г.M., Кривошеев В.П. Методы разработки интегрированных автоматизированных систем управления. М.: "Энергоатомиздат", 1983, 320 с.

Алиев Р.A. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления. М.: "Энергоатомиздат", 1985, 128 с.

Алиев Р.A., Либерзон М.М. Методы и алгоритмы координации в промышленных системах управления. М.: ²Радио и связь², 1987, 208 с.

Алиев Р.A. Методы интеграции в системах управления произ-водством. М.: ² Энергоатомиздат², 1989, 271 с.

Алиев Р.A., Шахназаров M.M., Абдикеев Н.M. Прозводственные системы с исскусственным интеллектом. М.: "Радио и связь", 1990, 264 с.

Алиев Р.А., Мамедова Г.А., Церковный А.Э. Управление производством при нечеткой исходной информации. Изд-во "Энергоатомиздат", 1990.

Aliev R.A., Aliev F.T., Babayev M.D. Fuzzy Process Control and Knowledge Engineering. Koln: Verlag TUV Rheinland, 1991,- 148 p.

Əliyev R.Ə. Avtomatik İdarəetmə. Bakı: ²Maarif² nəşriyyatı, 1992, 622 səh.

Aliev R.A., Vahidov R.M., Aliev R.R. Artificial Neural Net¬works: Theory and Practice. Tabriz: Tabriz University Press, 1993,- 193 p.

Aliev R.A., Mamedova G.A., Aliev R.R. Fuzzy Sets Theory and Its Application. Tabriz: Tabriz University Press, 1993,- 244 p.

Aliev R.A., Abdullayev T.S., Nuriyev M.N. Artificial Intelligence. Tabriz: Tabriz University Press, 1993,- 171 p.

Aliev R.A., Bonfig K.W., Aliev F.T. Messen, Steuern und Regeln mit FUZZY-LOGIK, Franzis-Verlag GmbH, Munchen, Germany, 1994, p.316.

Алиев Р.А. Интеллектуальные роботы с нечеткими базами знаний. М.: "Радио и связь", 1995, 177 с.

Aliev R.A., Bonfig K.W., Aliew F.T. Soft Computing. Technik Verlag, Berlin. Germany, 2000,- 448 p. (In German).

Aliev R.A., Aliev R.R., Soft Computing and its Application. World Scientific, New Jersey, London, Singapore, Hong Kong, 2001,- 444 p.

Алиев Р.А., Алиев Р.Р. Теория интеллектуальных систем и ее применение. Баку: "Чашыоглы", 2001, 720 с.

Aliev R.A., Fazlollahi B., Aliev R.R. Soft Computing and its Application in Business and Economics. Physica-Verlag. A Spriger-Verlag Company. 2004,- 391 p.

Əliyev R.A, Əliyev T.M., Salahlı M.Ə. İnformatikanın və hesablama texnikasının əsasları. Bakı, “Maarif” nəşriyyatı, 1993, 1994, 2001, 2002, 2003, 2004 (birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşincı və altıncı nəşrlər) - 235 с. (azərbaycan və rus dillərində).

Aliev R.A., Aliev R.R. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi, Bakı, “Çaşıqoğlu”, 2007, 640 səh.

Rafik Aziz Aliev. Fundamentals of the Fuzzy Logic-Based Generalized Theory of Decisions, Springer, 2013, 319 p.

Aliev R.A., Huseynov O.H. Decision Theory with Imperfect Information, World Scientific, 2014, 450p.

Алиев Р.А. и др. Информационные системы для обектов газовой промышленности. Москва, “Недра”, 2014, 420 стр.

Məqalələr

Burada SCI və ESCI jurnallarında nəşr olunmuş məqalələrin bir hissəsi verilib

Алиев Р.А. К определению динамических характеристик реактора. «Автоматика и телемеханика», №5, 1967, 12с .

Алиев Р.А., Алиев Т.М., Эфендиев И.Р. Одна задача оптимизачии нестанционарных химических реакторов. «Автоматика и телемеханика», №2, 1975, 12 с.

Aliev R.A., Efendiyev I.R., Gadjiyev A.M. Models and algorithms of multilevel optimization. Automation and Remote Control 20: 922-928. New York, 1978.

Алиев Р.А., Алиев Т.М., Эфендиев И.Р. Методы и модели многоуровневой оптимизации на примерах нефтехимических производств. "Автоматика и телемеханика", № 6, 1978, 17 с.

Алиев Р.А., Эфендиев И.Р. Оптимальное управление одним клас-сом нестационарных процессов в нефтехимической и нефте-перерабатывающей промышленности. Известия АН СССР. Теоретические основы химической технологии. М:, Наука, т. XIУ, №5, 1980, 14 с.

Алиев Р.А., Алиев Т.М., Халдей З.В. Определение элементарных контуров в ориентированных графах в задаче построения схемы информационно логической взаимосвязи задач. "Автоматика и телемеханика". №1, 1981, 15 с.

Алиев Р.А., Кривошеев В.П., Либерзон М.И. Оптимальная координация решений в двухуровневых системах управления. Известия АН СССР «Техническая кибернетика», №2, 1982, 14 с.

Алиев Р.А., Эфендиев И.Р., Сулейманов Н.М. Оптимизация процесса каталитического крекинга как задача стохастического программирования. Известия АН СССР. Теоретические основы химической технологии, т. XУП, №1, 1983, 3 с.

Алиев Р.А., Ульянов Г.М., Церковный А.Э. Принятие решений интеллектуальными роботами. Доклады, АН СССР 290, 5: 1048-1052, 1986.

Алиев Р.А., Либерзон М.И. Безытеративные алгоритмы координации в двухуровневых системах. Известия АН СССР. "Техническая кибернетика". №2, 1986, 4 с.

Алиев Р.А., Церковный А.Э. Интеллектуальный робот для оцен¬ки качества и сортировки изделий на потоке. Известия АН СССР. "Техническая кибернетика". №1, 1986, 7 с.

Aliev R.A. Production control on the basis of fuzzy models. Fuzzy Sets and Systems 22: 43-56, 1987.

Алиев Р.А., Церковный А.Э. Представление нечетких знаний в интеллектуальных работах, Доклады АН СССР 299, 6: 1292-1295, 1988.

Алиев Р.А., Церковный А.Э. Разумная производственная система управления для нефтепереработывающего предприятия. Известия АН СССР «Техническая кибернетика», №6, 1988, 9 с.

Алиев Р.А., Гулько Д.Е., Шахназаров М.М. Экспертная система для производственного планирования. Известия АН СССР «Техническая кибернетика», №5, 1988, 8 с.

Aliev R.A., Tserkovny A.E. Knowledge Representation in Intelligent Robots on the basis of Fuzzy Sets. Journal of American Mathematical Society, №2, 1988, 4 p.

Aliev R.A., Mamedova G.A. Fuzzy models of industrial processes. Fuzzy Sets and Systems 37(1): 13-21, 1990.

Алиев Р.А., Захарова Э.Г., Ульянов С.В. Нечеткие модели управления динамическими системами. Итоги науки и техники, «Техническая кибернетика», том 29, Москва, 1990, 80 с.

Aliev R.A., Aliew F.T., Babayev M.D. The Synthesis of fuzzy coordinate parametric automatic control system. Fuzzy Sets and Systems 47: 157-162, 1992.

Алиев Р.А., Мамедова Г.А. Идентификация и оптимальное управление нечеткими системами, Известия АН России. Теория и системы управления, 6: 118-126, 1993.

Алиев Р.А.,Абиев Р.Х., Алиев Р.Р. Синтез нечетких систем с применением нейронного обучения. Известия АН России. Теория и системы управления, 2: 192-197, 1994.

Алиев Р.А., Бабаев A.M. Реалюционный подход к представлению лингвистических продукционных правил и приближенному рассуждению. Известия АН России. Теория и системы управления, 5: 21-24,1996.

Aliev R.A., Aбилов Ю.A., Насиров И.M. Генетические алгоритмы групповым поиском и направленной мутацией. Известия АН России. Теория и системы управления, 5: 21-24,1996.

Aliev R.A., Fazlollahi B., Vahidov R.M. Soft computing based multi-agent marketing decision support systems. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, pages 1-9, 2000.

Aliev R.A., Fazlollahi B., Vahidov R.M. Multi-agent distributed intelligent systems based on fuzzy decision-making. International Journal of Intelligent Systems, vol.15, pages 849-858, 2000.

Aliev R.A., Fazlollahi B., Vahidov R.M. Genetic Algorithm-based learning of fuzzy neural networks. Part 1: feed-forward fuzzy neural networks. Fuzzy sets and systems 2001, 8 pp.

Aliev R.A., Fazlollahi B., Vahidov R.M. Genetic Algorithm-based fuzzy regression analysis. Soft Computing, Methodologies and Applications. 3(2002), 10 p.

R.A. Aliev, B.G. Guirimov, R.R. Aliev. A Neuro-Fuzzy Graphic Object Classifer with Modified Distance Measure Estimator. Iranian Journal of Fuzzy Systems. Vol. 1. No. 1, 2004, p 5-15.

R.A. Aliev, B.Fazlollahi, R.R.Aliev, B.Guirimov. Fuzzy Time Series Prediction Method Based on Fuzzy Recurrent Neural Network. Neural Information Processing. Lecture Notes in Computer Science, Volume 4233, 2006, pp 860-869, Springer.

R.A. Aliev, R.R. Aliev, B.G. Guirimov, K. Uyar. Recurrent Neural Network Based System for Battery Charging. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), ISNN (2), 2007, Vol. 4492/2007, pp. 307-316, Springer.

R.A. Aliev, B. Fazlollahi, B.G. Guirimov, R.R. Aliev. Fuzzy-genetic approach to aggregate production–distribution planning in supply chain management. Information Sciences, Volume 177, Issue 20, 2007, pp. 4241-4255, Elsevier.

R.R. Aliev, B. Guirimov, K. Uyar. Dynamic data mining technique for rules extraction in a process of battery charging. Applied Soft Computing, Volume 8, Issue 3, 2008, Elsevier.

R.A. Aliev, B. Fazlollahi, R.R. Aliev, B.G. Guirimov. Linguistic time series forecasting using fuzzy recurrent neural network. Soft Computing – A Fusion of Foundations, Volume 12, Number 2, 2008, pp. 183-190, Springer.

Aliev R.A. Modeling and stability analysis in fuzzy economics. Applied and Computational Mathematics, 2008, v. 7, No. 1, pp. 31-53.

R.A. Aliev, B.G. Guirimov, B. Fazlollahi, R.R. Aliev. Evolutionary Algorithm-Based Learning of Fuzzy Neural Networks Part 2: Recurrent Fuzzy Neural Networks. Fuzzy Sets and Systems, Volume 160, Issue 17, 2009, pp. 2553-2566, Elsevier.

R.A. Aliev, W. Pedrycz. Logic-Oriented Neural Networks for Fuzzy Neurocomputing. Neurocomputing, Volume 73, Issues 1-3, 2009, pp. 10-23, Elsevier.

R.A. Aliev, W. Pedrycz. Fundamentals of a Fuzzy Logic Based Generalized Theory of Stability. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, v. 39, Issue 4, 2009, pp. 971-988.

R.A. Aliev, B.F. Aliyev, L.A. Gardashova. Selection of an Optimal Treatment Method for Acute Periodontitis Disease. Journal of Medical Systems, 36(2), pp. 639-646, 2012

R.A. Aliev, A. Tserkovny. Systemic approach to fuzzy logic formalization for approximate reasoning. Information Sciences 181(6), 2011, Elsevier, pp. 1045-1059.

R.A. Aliev, W. Pedrycz, B.G. Guirimov, R.R. Aliev, Umit Ilhan, M. Babagil, S.Mammadli. Type-2 fuzzy neural networks with fuzzy clustering and differential evolution optimization. Information Sciences 181(9), 2011, Elsevier, pp. 1591-1608

Aliev R.A., Pedrycz W., Fazlollahi B., Huseynov O.H., Alizadeh A.V., Guirimov B.G. (2011). Fuzzy Logic-Based Generalized Decision Theory with Imperfect Information. Information Sciences, 189, pp. 18-42.

Aliev R.A., Pedrycz W., Huseynov O.H. (2012) Decision theory with imprecise probabilities. International Journal of Information Technology and Decision Making, 11(02), 271-306.

Aliev, R. A., Pedrycz, W., Huseynov, O. H. (2013). Behavioral Decision Making with Combined States under Imperfect Information. International Journal of Information Technology & Decision Making, Volume 12, Issue 03, 2013

Aliev, R. A., Pedrycz, W., Alizadeh, A.V., Huseynov, O. H. (2013). Fuzzy optimality based decision making under imperfect information without utility. Fuzzy Optimization and Decision Making, Volume 12, Issue 4, pp 357-372.

Aliev R.A. at all. Decision Making with Second-order imprecise probabilites, International Journal of Intelligent Systems, V.29, pp.137-160, 2014.

Алиев Р.А., Гулько Д.Е., Шахназаров М.М. Экспертная система для производственного планирования. Известия АН СССР «Техническая кибернетика», №5, 1988, 8 с.

Aliev R.A., Tserkovny A.E. Knowledge Representation in Intelligent Robots on the basis of Fuzzy Sets. Journal of American Mathematical Society, №2, 1988, 4 p.

Aliev R.A., Mamedova G.A. Fuzzy models of industrial processes. Fuzzy Sets and Systems 37(1): 13-21, 1990. 

Алиев Р.А., Захарова Э.Г., Ульянов С.В. Нечеткие модели управления динамическими системами. Итоги науки и техники, «Техническая кибернетика», том 29, Москва, 1990, 80 с.

Aliev R.A., Aliew F.T., Babayev M.D. The Synthesis of fuzzy coordinate parametric automatic control system. Fuzzy Sets and Systems 47: 157-162, 1992.

Алиев Р.А., Мамедова Г.А. Идентификация и оптимальное управление нечеткими системами, Известия АН России. Теория и системы управления, 6: 118-126, 1993. 

Алиев Р.А.,Абиев Р.Х.,  Алиев Р.Р. Синтез нечетких систем с применением нейронного обучения. Известия АН России. Теория и системы управления, 2: 192-197, 1994.

Алиев Р.А., Бабаев A.M. Реалюционный подход к представлению лингвистических  продукционных правил и приближенному рассуждению. Известия АН России. Теория и системы управления, 5: 21-24,1996. 

Aliev R.A., Aбилов Ю.A., Насиров И.M. Генетические алгоритмы групповым поиском и направленной мутацией. Известия АН России. Теория и системы управления, 5: 21-24,1996.

 Aliev R.A., Fazlollahi B., Vahidov R.M. Soft computing based multi-agent marketing decision support systems. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, pages 1-9, 2000. 

Aliev R.A., Fazlollahi B., Vahidov R.M.  Multi-agent distributed intelligent systems based on fuzzy decision-making. International Journal of Intelligent Systems, vol.15, pages 849-858, 2000. 

Aliev R.A., Fazlollahi B., Vahidov R.M. Genetic Algorithm-based learning of fuzzy neural net­works. Part 1: feed-forward fuzzy neural networks. Fuzzy sets and systems 2001, 8 pp. 

Aliev R.A., Fazlollahi B., Vahidov R.M. Genetic Algorithm-based fuzzy regression analysis. Soft Computing, Methodologies and Applications. 3(2002), 10 p.

 R.A. Aliev, B.G. Guirimov,  R.R. Aliev. A Neuro-Fuzzy Graphic Object Classifer with Modified Distance Measure Estimator. Iranian Journal of Fuzzy Systems. Vol. 1. No. 1, 2004, p 5-15. 

R.A. Aliev, B.Fazlollahi, R.R.Aliev, B.Guirimov. Fuzzy Time Series Prediction Method Based on Fuzzy Recurrent Neural Network. Neural Information Processing. Lecture Notes in Computer Science, Volume 4233, 2006, pp 860-869, Springer.

R.A. Aliev, R.R. Aliev, B.G. Guirimov, K. Uyar. Recurrent Neural Network Based System for Battery Charging. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), ISNN (2), 2007, Vol. 4492/2007, pp. 307-316, Springer.

R.A. Aliev, B. Fazlollahi, B.G. Guirimov, R.R. Aliev. Fuzzy-genetic approach to aggregate production–distribution planning in supply chain management. Information Sciences, Volume 177, Issue 20, 2007, pp. 4241-4255, Elsevier. 

R.R. Aliev, B. Guirimov, K. Uyar. Dynamic data mining technique for rules extraction in a process of battery charging. Applied Soft Computing, Volume 8, Issue 3, 2008, Elsevier.

R.A. Aliev, B. Fazlollahi, R.R. Aliev, B.G. Guirimov. Linguistic time series forecasting using fuzzy recurrent neural network. Soft Computing – A Fusion of Foundations, Volume 12, Number 2, 2008, pp. 183-190, Springer.

Aliev R.A. Modeling and stability analysis in fuzzy economics. Applied and Computational Mathematics, 2008, v. 7, No. 1, pp. 31-53.

R.A. Aliev, B.G. Guirimov, B. Fazlollahi, R.R. Aliev. Evolutionary Algorithm-Based Learning of Fuzzy Neural Networks Part 2: Recurrent Fuzzy Neural Networks. Fuzzy Sets and Systems, Volume 160, Issue 17, 2009, pp. 2553-2566, Elsevier. 

R.A. Aliev, W. Pedrycz. Logic-Oriented Neural Networks for Fuzzy Neurocomputing. Neurocomputing, Volume 73, Issues 1-3, 2009, pp. 10-23, Elsevier. 

R.A. Aliev, W. Pedrycz. Fundamentals of a Fuzzy Logic Based Generalized Theory of Stability. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, v. 39, Issue 4, 2009, pp. 971-988.

R.A. Aliev, B.F. Aliyev, L.A. Gardashova. Selection of an Optimal Treatment Method for Acute Periodontitis Disease. Journal of Medical Systems, 36(2), pp. 639-646, 2012 

R.A. Aliev, A. Tserkovny. Systemic approach to fuzzy logic formalization for approximate reasoning. Information Sciences 181(6), 2011, Elsevier, pp. 1045-1059. 

R.A. Aliev, W. Pedrycz, B.G. Guirimov, R.R. Aliev, Umit Ilhan, M. Babagil, S.Mammadli. Type-2 fuzzy neural networks with fuzzy clustering and differential evolution optimization. Information Sciences 181(9), 2011, Elsevier, pp. 1591-1608 

Aliev R.A., Pedrycz W., Fazlollahi B., Huseynov O.H., Alizadeh A.V., Guirimov B.G. (2011). Fuzzy Logic-Based Generalized Decision Theory with Imperfect Information. Information Sciences, 189,  pp. 18-42.

Aliev R.A., Pedrycz W., Huseynov O.H. (2012) Decision theory with imprecise probabilities. International Journal of Information Technology and Decision Making, 11(02), 271-306.

Aliev, R. A., Pedrycz, W., Huseynov, O. H. (2013). Behavioral Decision Making with Combined States under Imperfect Information. International Journal of Information Technology & Decision Making, Volume 12, Issue 03, 2013 

Aliev, R. A., Pedrycz, W., Alizadeh, A.V., Huseynov, O. H. (2013). Fuzzy optimality based decision making under imperfect information without utility. Fuzzy Optimization and Decision Making,  Volume 12, Issue 4,  pp 357-372. 

Aliev R.A. at all. Decision Making with Second-order imprecise probabilites, International Journal of Intelligent Systems, V.29, pp.137-160, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü “Zadə irsi və Süni intellekt” Assosiasiyasının prezidenti.

R.Ə.Əliyevin sədrliyi ilə  aşağıdakı beynəlxalq elmi konfranslar keçirilmişdir:

Qeyri-səlis sistemlərin tətbiqi və Soft kompütinq üzrə beynəlxalq konfrans(ICAFS-1994-2014).

Sənayenin avtomatlaşdırılması üçün intellektual sistemlər üzrə ümumi dünya konfransı, 2000-2014.

Sistem təhlilində, qərar qəbuletmədə və idarəetmədə  sözlə hesablama və Soft kompütinq üzrə beynəlxalq konfrans (ICSCCW-2001-2015).

R.Ə.Əliyev "Bilgi" (Knowledge) və “İntellektual idarəetmə və qərarların qəbul edilməsi sistemləri”( Intelligent Control and Decision Making Systems) jurnallarının  baş redaktoru, “İnformasiya Elmləri”(Information Sciences) jurnalının  redaktor müavini, “İnformasiya texnologiyası və qərar qəbuletmə” (International Journal of Information Technology and Decision Making) və “IEEE Sistemlər” (İEEE Systems)  beynəlxalq jurnallarının Məsləhət Şurasının üzvü, “Hesablama intellektinin təkmilləşdirilməsi və intellektual informatika ” ( Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (Japan)) jurnalının,  “İntellektual avtomatlaşdırma və Soft kompütinq” beynəlxalq jurnalının (International Journal of Intelligent Automation and Soft Computing) və başqa jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.

O Corciya Dövlət Universitetinin (Atlanta) professoru (1998), Təbriz Universitetinin (İran) professoru (1992), Zigen Universitetinin (Almaniya), Yaxın Doğu Unuversitetlərinin (Kipr) professoru seçilmişdir.

Rusiyanın Soft Kompütinq və Qeyri-səlis məntiq Assosiasiyasının  üzvüdür.

Elektrik və elektronika mühəndisliyi institutunun (Institute of Electrical and Electronics Engineers)IEEE-nin üzvüdür.

Şimali Amerika qeyri-səlis informasiyanın emalı cəmiyyətinin (North American Fuzzy Information Processing Society) NAFIPS-in üzvüdür. 
Pedaqoji fəaliyyəti 1964-2014-cü il  professor, kafedra müdiri, Rektor
Digər fəaliyyəti 1.Fəlsəfə və elmlər doktorlarının hazırlanması.
2.Konfransların təşkili və konfranslarda iştirakı işləri.
Təltif və mükafatları 1. Elm sahəsində Azərbaycan Lenin komsomolu mükafatı laureatı.

2. Elm və Texnika üzrə SSRİ Dövlət mükafatı.

3. ABŞ, Fulbrayt mükafatı.
İş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, AZ1010, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 20 
Vəzifəsi MBA, BBA proqramının (ABŞ-Azərbaycan) direktoru 
Xidməti tel. (+994 12) 4984509
Mobil tel . (+994 50) 5471041 
Ev tel. (+994 12) 4920906 
Faks (+994 12) 4984509 
Elektron poçtu r_aliev@hotmail.com,

raliev@iatp.baku.az,  

raliev@iatp.aznet.org 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015