AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu

Veb-sayt  http://iam.bsu.edu.az/az/content/direktorluq_120        
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Mehri rayonu, Nüvədi kəndi 
Təvəllüdü 13.08.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.02.01

Nəzəri mexanika 

Əks əlaqəli xətti optimal diskret sistemlərin sintezi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.01.11

Sistem analizi və avtomatik idarəetmə

Dinamik sistemlərdə  xətti-kvadratik - Qaus məsələsinin həlli üçün tezlik-zaman və dekompozisiya üsulları
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001,

informatika 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 153
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 95 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 140
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


14

Əsas elmi nailiyyətləri Diskret halda stabilləşdirici tənzimləyicilərin parametrizasiyası verilmiş, "frequency" - "state - spase" metodları arasında əlaqə yaradılmış və qeyri xətti Rikkati tənliyinin dayanıqlı həlli üçün analitik spektral metod verilmişdir. Polinom və kəsr rasional matrislərin faktorizasiyası üçün effektiv alqoritmlər təklif olunmuş və çıxışa nəzərən optimal və etibarlı stabilləşdirici tənzimləyicilərin qurulması yolları işlənib hazırlanmışdır. Periodik optimal edarəetmə və tərs məsələlərin həlli üçün effektiv həll üsulları , robotların hərəkəti üçün optimal proqram trayektoriya və idarəedicilərin qurulması üçün yeni riyazi model təklif olunmuş, uyğun həll aıqoritmləri qurulmuşdur. Neft çıxarma sənayesində geniş istifadə olunan qaz lift prosesinin riyazi modeli yaradılmış, uyğun proqram trayektoriya – idarəedicinin qurulması üçün effektiv həll alqoritmləri işlənib hazırlanmışdır. Burada geniş istifadə olunan hidravlik müqavimət əmsalının tapılması üçün tərs məsələlər qoyulmuş, yeni effektiv ədədi alqoritmlər verilmişdir. Həmçinin ştanqlı nasos qurğularında plunjerin hərəkətinin riyazi modeli qurulmuş, minimum enerji sərfi üçün yeni idarəetmə alqoritmləri verilmiş, dinamoqramların tapılması üçün yeni riyazi üsul təklif olunmuşdur.Bir sira qeyri-səlis optimal idarə etmə məsələləri üçün optimallıq şərti qurulmuş və onların  həlli üçün ədədi alqoritm təklif olunmuşdur. İlk dəfə göstərilmişdir ki, sonsuz zaman intervalında xətti kvadratik qeyri səlis optimal idarəetmə məsələsinin həlli klassik cəbri Rikkati tənliyinin dayanıqlı həllinə gətirilir.
Elmi əsərlərinin adları Kitab və monoqrafiya

1. Aliev F.A. and LarinV.B. Optimization of Linear Control Systems. Analytical methods and Computational algorithms. - Amsterdam: Gordon and Breach, 1998, p. 272

2. Алиев Ф. А., Ларин В.Б., Сунцев В.Н. Оптимизация линейных инвариантных во времени систем управления. - Киев. "Наукова Думка", 1978, 320 с.

3. Алиев Ф.А. Методы решения прикладных задач опти¬мизации динамических систем. Баку, "Элм", 1989, 320 с.

4. Алиев Ф.А., Бордюг В.А., Ларин В.Б. Н2 - оптимизация и метод пространства состояний в задаче синтеза оптимальных регуляторов. Баку, "Элм", 1991, 373 с.

5. Aliev F.A., Arcasoy C.C., Hasanova Z.B. The calculation algorithms for the synthesis of the optimal continuous - time SISO system University of Mersin, Turkiye, 2001, 63p.

1. Aliev F.A., Asadzaseh M., Arcasoy C., Safarova N.A, Mamedova .G.G. Velieva N.I, Computational algorithms for optimization problems for periodic systems, Preprint 2006-31 ISSN 1652-9715 Matematisca Vetenksaper Goterborg 2006 http://www.math.chalmers.se/Math/Research/Preprints/2006/31.pdf

2. Aliev F.A., Abbasov A.N., Aliyev A.A. Terminological dictionary on Informatics, Telecommunication, Radioelectronics, Publ. House “ASEU”, II, 2004, 283 p.

3. Əliyev F.Ə., Ağayev Ş. Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri,ELM nəşriyyatı 2011,159 s.

4. М.М.Муталлимов, Ф.А.Алиев Методы решения задач оптимизации при эксплуатации нефтяных скважин. Монография. LAMBERT Academic Publishing Gmbh &Co, KG Germany, 2012, 164 p.

5. Ф.А.Алиев, А.А. Нифтиев, Дж.И. Зейналов, “Методы Решения Задач Нечеткого Оптимального Управления”, Elm, 2013,200 c.

Məqalələr

1. Fikret A. Aliev, Vladimir B. Larin On the Algorithms for Solving Discrete Periodic Riccati Equation, Appl. Comput. Math.,V.13, N.1 2014, pp.46-54

2. Fikret A.Aliev, N.A.İsmailov., İnverse Problem to determine the hydraulic resistance coefficient in the gas lift process.,Appl. Comput. Math., V.12, N.3, 2013, pp.306-313( i.f. 0.75)

3. Ф.А.Алиев, А.А. Нифтиев, Дж.И. Зейналов, Задача оптимального синтеза относительно эволюции области, “Проблемы управления и информатики”, N 1, 2013, стр.50-55.(i.f. 0.2)

4. Алиев Ф.А., Исмайылов Н.А. Об одном методе линеаризации для нелинейных систем, Мехатроника Автоматизазия, Управление, №6(135), июнь, 2012,стр.2-6.

5. Aliev F.A.,Gasimov Y.S., Velieva N.I., Safarova N.A., Agamalieva L.F. High accuracy algorithms to the solution of the optimal output feedback problem for the linear systems, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, 2012,Vol. 13, N.3, pp.207-214.

6. Aliev F.A, Ebadi S, Jahanshahlo G.R, A method for ranking efficient DMUS, Australia Journal of Basic and Applied science (11) ,; 2011,pp. 91-97

7. Алиев Ф.А., Джамалбеков М.А., Ильясов М.Х. Математическое моделирование и управление газлифтом Известия РАН Теория и системы управления, 2011, N 5, с.121-130.

8. Aliev F.A., Niftiyev A.A., Zeynalov J.I., Optimal Synthesis Problem for the Fuzzy Systems in Semi-Infinite Interval Appl. Comput. Math.,V.10, N.1, Special Issue, 2011, pp. 97-105

9. Aliev F.A., Mutallimov M.M., Askerov I.M., Ragumov I.S. Asymptotic Method of Solution for a Problem of Construction of Optimal Gas-lift Process. Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2010, Article ID 191053, 2010, p.10

10. Aliev F.A., Niftiyev A.A., Zeynalov C.I. Optimal synthesis problem for the fuzzy systems. Optimal Control Applications and Methods, 2010, p.8

11. Алиев Ф.А., Ильясов М.Х., Нуриев И.Б. Задачи моделирования и оптимальной стабилизации газлифтного процесса. Прикладная Механика, No.6, T.46, p. 10, 2010

12. Aliev F.A., Larin V.B. Comments on “Persistens inputs and the standard H2 multivariable control problem“ by K.Park and J.J.Bongiorno Inter. Jour. of Control, Vol.83, No.6, p.2, 2010.

13. Aliev F.A., Pourgholi R., Azizi N., Gasimov Y.S., Khalafi H.K. Removal of numerical instability in the solution of an inverse head conduction problem. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol.14, N 6, pp. 2664-2669, MR2483878, 2009

14. Алиев Ф.А., Ларин В.Б. Задачи оптимизации периодических систем. Прикладная Механика, N.11, T.45, 2009, pp.16-49

15. Aliev F. A., Larin V.B, Parameterization of Feasible Solutions in Problems of Control and Signal Filtering (survey), Applied and Computational Mathematics An International Journal. V 6, N2, pp. 126-142. , 2007

16. Aliev F.A, Larin V.B. “Comments” on “Optimization Simultaneously Over the Numerator and Polynomials in the Youla- Kucera Parameterization””. IEEE Transactions on Automatic Control, April, V. 52, №4, pp.763, 2007

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Computational Methods for Differential Equations Iran Islam Respublikasının Təbriz Universiteti Beynəlxalq elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü

2. Nonlinear Oscillations Ukrayna MEA Riyaziyyat İnstitutu ingilis versiyası Springer Verlag nəşriyyatı Beynəlxalq elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü

3. Impact Factor 0.75 (Thomson Reuter Agency Journal Citation Report - 2012) olan Applied and Computational Mathematics» beynəlxalq jurnalın həm baş redaktoru-

4. «TWMS Journal Pure and Applied Mathematics» beynəlxalq jurnalın baş redaktoru

5. Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin vitse prezidenti

6. «Proceedings of Institute of Applied Mathematics» jurnalın baş redaktoru

Pedaqoji fəaliyyəti Magistr və aspirantlara rəhbərlik 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. F.Ə. Əliyev - Azərbaycan Elminin Təbliğindəki xidmətlərinə görə Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin təqdimatı və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi “ medalı ilə təltif olunub;

2. Rumıniya Respublikasının Riyaziyyat Cəmiyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş xatirə medalı ilə təltif olunub.

3. Kazaxstan Respublikasının Əl-Fərabi adına Milli Universitetin Yubiley medalı

İş yeri və ünvanı Tətbiqi Riyaziyyat ET İnstitutu, AZ10148, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Z.Xəlilov küçəsi, 23 
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 12) 5391595
Mobil tel. (+994 50) 3383109 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu f_aliev@yahoo.com,

f_aliev@hotmail.com,

f_aliev@science.az

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015