AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Əliyev Telman Abbas oğlu

Veb-sayt www.telmanaliev.az
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Göranboy rayonu 
Təvəllüdü 02.05.1935 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı




Hesablama texnikası

Neft emalının tipik proseslərinin korrelyasion analizi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı




Texniki kibernetika və informasiyanın nəzəriyyəsi

Real zaman miqyasında çoxölçülü təsadüfi proseslərin korrelyasiya analizi və kodlaşdırılması

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1983,

Kosmik cihazlar və sistemlər
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001,

informatika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 452
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 271
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 72
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


35

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Küylə qarışıq siqnalların robast korrelyasiya və robast spektral analizi texnologiyaları yaradılmışdır.

2. Korrelyasiya matrislərinin elementlərinin xətalarını aradan qaldırmaqla riyazi modellərin adekvatlığını yaxşılaşdırmağa imkan verən üsulların və texnologiyaların nəzəri əsasları yaradılmışdır.

3. Texnoloji parametrlərin küylərinin faydalı informasiya daşıyıcıları kimi analizinə imkan verən noise texnologiyalarının nəzəri əsasları təklif edilmişdir.

4. Sənaye obyektlərinin qəza vəziyyətlərinə keçməsinin gizli dövrünün robast noise monitorinq texnologiyaları və sistemləri təklif edilmişdir.

5. Tsiklik rejimdə işləyən istehsalat obyektlərinin qəza vəziyyətlərinə keçmələrinin gizli dövrünün onlardan alınan siqnalların mövqeli-binar analizi əsasında monitorinqini təmin edən texnologiyalar təklif edilmişdir.

6. Stasionarlıq, normal paylanma qanunu və b. klassik şərtlər ödənməyən sənaye obyektləri üçün intellektual hibrid paylanmış nəzarət və idarəetmə sistemləri yaratmağa imkan verən robast noise monitorinq, diaqnostika, identifikasiya, proqnozlaşdırma alqoritmləri təklif edilmiş və onların nəzəri əsasları verilmişdir.

7. Texnoloji proseslərin istismarı zamanı baş verən qüsurların təsiri nəticəsində yaranan küylərdəki informasiyanı aşkar etməyə və ənənəvi üsullar vasitəsi ilə riyazi modelləşdirmə, identifikasiya, proqramlaşdırma və b. məsələlərin həllində olan çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan verən robast noise analiz texnologiyaları yaradılmışdır.

8. Qaz kompressor stansiuyalarında qəzaların gizli dövrünü aşkar etməyə imkan verən robast noise monitorinq və nəzarət sistemi təklif edilmişdir.

9. Neftçıxarmada, energetikada, tikintidə, seysmikada, aviasiyada və s. sahələrdə qəzalara səbəb ola biləcək qüsurların noise monitorinq texnologiyaları verilmiş, onun əsasında noise monitorinq, nəzarət, diaqnostika, identifikasiya sistemlərinin işləmə prinsipləri təklif edilmişdir.

10. Çoxölçülü siqnalların paralel analoq-kod çevirmələrini təmin etməyə imkan verən çoxkanallı sinxron minikod-delta modulyasiya və sıxılma funksiyasını yerinə yetirən qurğunun işləmə prinsipləri təklif edilmişdir.

11. Seysmik regionlarda yerləşən böyük şəhərlər üçün hündür binaların, sosial və dövlət əhəmiyyətli obyektlərin seysmodayanıqlığının monitorinqi üçün robast noise informasiya texnologiyaları və sistemləri təklif edilmişdir

12. Neft quyularının dərinlik-nasos qurğularının dinomaqramlarının və vattmetroqramlarının analizi vasitəsi ilə texniki vəziyyətinə nəzarət və diaqnostika sistemləri işlənmişdir.

13. Obyektlərin qəza vəziyyətinə keçmələrinin gizli dövründə texnoloji parametrlərin faydalı siqnalları ilə küyləri arasında qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasını, korrelyasiya əmsalını və korrelyasiya indikatorunu hesablamağa imkan verən alqoritmlər və texnologiyalar təklif olunmuşdur.

14. Neftçıxarma obyektləri üçün yeni nəsil intellektual robast noise monitorinq, nəzarət və diaqnostika sistemləri yaradılmış, H.Əliyev adına Neftayırma zavodunun kompressor stansiyasında, Şirvan OİL şirkətinin 190 quyusunda, Qarasu əməliyyat şirkətinin 10 quyusunda, Bibiheybət Neftin 25 quyusunda və Balaxanı neftqazçıxarma idarəsinin iki quyusunda tətbiq olunmuşdur. Hər bir quyuda 50 faizə qədər elektrik enerjisinə qənaət və təmir arası vaxtın xeyli artması hesabına həmin obyektlərdə rentabelliyi 2 dəfəyə qədər yaxşılaşdırmaq mümkün olmuşdur.

15. İstismarı dayandırılmış neft quyularının polad lülələrindən istifadə etməklə, yerin dərin qatlarındakı seysmik proseslərin təsirindən alınan akustik küyün noise analiz texnologiyası əsasında işləməklə, zəlzələlərdən xeyli əvvəl onları yaradan anomal seysmik prosesləri monitorinq etməyə imkan verən seysmokaustik robast noise monitorinq stansiyasını qurulma və işləmə prinsipi təklif edilmiş, onun eksperimental variantı müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmişdir.

16. Ramanı, Balaxanı neft mədənlərində, Türkmənistanda Aşqabaddan 100 km məsafədə Kopet dağının ətəyində və Qazax rayonunun II Şıxlı kəndində 200 m-ə qədər dərinliyi olan quyular üzərində quraşdırılmış seysmoakustik noise monitorinq stansiyalarında aparılan ekspe-rimentlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, monitorinqin radiusu ilə quyuların dərinliyi arasında korrelyasiya mövcuddur və neft quyusu olmayan seysmoaktiv ölkələrdə də belə stansiyalar düzəltməklə zəlzələlərdən xeyli əvvəl onları yaradan anomal seysmik proseslərin monitorinqini həyata keçirməyə və onların yerini müəyyənləşdirməyə imkan verən seysmoakustik noise monitorinq stansiyalar şəbəkəsi yaratmaq mümkündür.

Elmi əsərlərinin adları 1. Алиев Т. А., Мусаева Н.Ф., Гулуев Г.А., Сатарова У.Э. Помехотехнологии индикации и идентификации скрытого периода перехода объекта из нормального в аварийное состояние . Мехатроника, автоматизация, управление, M., №9, 2010, с. 13-18.

2. Алиев Т. А., Ализаде А.A., Етирмишли Г.Д., Гулуев Г.А., Пашаев Ф.Г., Рзаев А.Г. Интеллектуальная сейсмоакустическая система мониторинга начала зарождения аномальных сейсмических процессов. Сейсмические приборы, 2010, M., т. 46, № 1, с. 27-41

3. Алиев Т. А., A.A.Alizade, G.D.Etirmishli, G.A.Guluev, F.G.Pashaev, A.G.Rzaev. İntelligent Seismoacoustic System for Monitoring the Beginning of Anomalous Seismic Process. Seismic instruments, Allerton press, inc., Shpringer, vol.47, №1, 2011, p.15-23

4. Алиев Т. А., Н.Ф. Мусаева, У.Э. Сатарова. Технология вычисления робастных нормированных корреляционных матриц Кибернетика и системный анализ, Киев, №1, с.164-178, 2011

5. Алиев Т. А., Н.Ф.Мусаева, Г.А.Гулуев, У.Э.Саттарова, Н.Э.Рзаева. Система мониторинга периода скрытого перехода компрессорной станции в аварийное состояние. Проблемы управления и информатики, Киев, №6, 2011, стр.60-74

6. Алиев Т. А., Musaeva, U. E. Sattarova. Technolog of calculating robust normalized correlation matrices. Cybernetics and Systems Analysis, Springer, New York, 2011, №1, vol 47, pp.152-165 N.F.

7. Алиев Т. А., G.A.Guliyev, F.H.Pashayev, A.B.Sadiqov. Algorithms for determininc the coefficient of correlation and cross- correlation function between a useful signal and noise of noisy technological parameters Cybernetics and Systems Analysis, Springer New York, 2011, №1, p.481-489.

8. Алиев Т. А., А.М.Аббасов, А.А.Ализаде, Г.Д.Етирмишли, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев. Интеллектуальный мониторинг аномальных сейсмических процессов на острове Песчаный Каспийского моря с использованием робастной помехотехнологии. Мехатроника, автоматизация, управление. Изд «Новые технологии», № 5, 2011, с.22-27

9. Алиев Т. А., О.К.Нусратов, А.Б.Керимов, Д.И.Масталиева. Алгоритм устранения погрешности временного сдвига, возникающего при аналого-цифровом преобразовании многомерных сигналов. Мехатроника, автоматизация, управление. Изд «Новые технологии», № 8, 2011, с.5-9

10. Алиев Т. А., Н.Ф.Мусаева, Г.А.Гулуев, У.Э.Саттарова. Помехоиндикация изменения динамического состояния проиводственных объектов. Мехатроника, автоматизация, управление. Изд «Новые технологии», № 8, 2011, с.2-4

11. Алиев Т. А., Г.А.Гулуев, Аб.Г.Рзаев. Математические модели промежуточного эмульсионного слоя в отстойных аппаратах установки термохимичесой подготовки нефти. Нефтепереработка и нефтехимия, №8, 2011, с.50-53

12. Алиев Т. А., N.F.Musaeva, G.A.Quluyev, U.E.Sattarova, N.E.Rzaeva. The system of monitoring the period of latent transition of compressor station into emergency state. Journal of Automation and Information Sciences, 2011, vol. 43, p. 66-81

13. Алиев Т. А., Аббасов А.М., Алиев Э.Р., Пашаев Ф.Г.,СатароваУ.Э.Интеллектуальная распределенная система помехомониторинга сейсмостойкости строительных объектов и зарождения аномальных сейсмических процессов. Труды X межд. Симпоз., “Интеллектуальные системы” (İNTELS’2012), М., 2012, с.18-23

14. Алиев Т. А., Нусратов О.К., Рзаев А.Г., Гулуев Г.А. Гибридная система распознавания неисправностей глубинно-насосных установок нефтяных скважин. Труды X межд. Симпоз., “Интеллектуальные системы” (İNTELS’2012), М., 2012, с. 502-505.

15. Алиев Т. А., Noise Technologies for Minimization of damage Caused by Earthquakes”. LAP, Lambert Academic Publishing , 2012

16. Алиев Т. А., Помехотехнологии минимализации ущерба от землетрясений. Lambert Academic Publishing 2012Алиев Т. А., Guluyev G.A., Pashayev F.H, Sadygov A,B. Noise monitoring technology for objects in transition to the emergency state”. Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier (Amsterdam), 2012, vol.27, p.755-762 (SCİ)

17. Алиев Т. А., А.М.Аббасов, Г.Г.Мамедова, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев. Технологии и система робастного Noise мониторинга аномальных сейсми-ческих процессов Сейсмические приборы, 2012, т. 48, №2, c.28-53

18. Алиев Т. А., Система робастного noise мониторинга сейсмостойкости строительных объектов и зарождения аномальных сейсмических процессов. Beynəlxalq sərgi və elmi konfrans «Наука, техника и инновационные технологии в счастливой эпохе могуче-го государства», Aşxabad, 12-14.06.2012, s. (Plenar)

19. Алиев Т. А., N.E.Rzayeva, T.A.Alizada. Noise Control of heart by Means of a Mobile Phone. LAP. (Lambert Academic Publishing), 2012

20. Алиев Т. А., Алиев Э.Р., Ализаде Т.А. Технологии помехомониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкос-ти морских сооружений. Мехатроника, автоматизация, управление, М., №12, 2012, с.15-26

21. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova, F.Pashayev. System of robust noise monitoring of anomalous seiemic processes (SCİ). Soil Dynamics and Earthquake Engineereing, 2013, №1, vol.45, p. 1-15

22. Алиев Т. А., N.F.Musayeva, Ü.E.Sattarova. The Technology of Forming the Normalized Correlation Matrices of the Matrix Equations of Multidimen sional Stochastic Objects Journal of Automation and Information Sciences, №1, vol.45, 2013, p. 1-15

23. Алиев Т. А., G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, A.M.Abbasov, U.E.Sattarova Noise Technologies for Minimization of Damage from Destructive Earthquakes. SE-50EEE Intern. Conf. on Earthquake Engineering, 29-31 May 2013, Scopje.

24. Алиев Т. А., Т.А.Ализаде, Н.Э.Рзаева. Noise контроль сердца мобильным телефоном. Технологии робастной Noise идентификации шума сердца и легких для мониторинга начала скрытого периода их заболеваний. Almaniya, Palmarium academic publishing, 2013.

25. Алиев Т. А., Пашаев Ф.Г., Гулуев Г.А., Рзаев Аs.Г. Способ мониторинга технического состояния компрессорного агрегата. Avrasiya patenti №01852230.08.2013

26. Алиев Т. А., N.F.Musayeva, Ü.E.Səttarova. Технология формирования нормированных корреляционных матриц матричных уравнений многомерных стохастических объектов. Проблемы управления и информатики, №1, 2013, с.56-69

27. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.G.Mamedova, G.A.Guluev F.H.Pashayev. Technologies for Noise Monitoring of Abnormal Seismic Processes Seismic Instruments, 2013, Vol 49, №1, p. 64-80

28. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova, F.Pashayev. System of robust noise monitoring of anomalous seiemic processes (SCİ)Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2013, №1, vol.53, Begell House, New-York, p.11-26 Elsevier

29. Алиев Т. А., Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления Евразийский патент решение о выдаче 14.10.2013 №201100991/31

30. Алиев Т. А., Способ измерения дебита нефтяных скважин и уст-ройство для его осуществления. Евразийский патент .решение о выдаче 06.12.2013, №201101389/31

1. Алиев Т. А., Мусаева Н.Ф., Гулуев Г.А., Сатарова У.Э. Помехотехнологии индикации и идентификации скрытого периода перехода объекта из нормального в аварийное состояние . Мехатроника, автоматизация, управление, M., №9, 2010, с. 13-18.

2. Алиев Т. А., Ализаде А.A., Етирмишли Г.Д., Гулуев Г.А., Пашаев Ф.Г., Рзаев А.Г. Интеллектуальная сейсмоакустическая система мониторинга начала зарождения аномальных сейсмических процессов. Сейсмические приборы, 2010, M., т. 46, № 1, с. 27-41.

3. Алиев Т. А., A.A.Alizade, G.D.Etirmishli, G.A.Guluev, F.G.Pashaev, A.G.Rzaev. İntelligent Seismoacoustic System for Monitoring the Beginning of Anomalous Seismic Process. Seismic instruments, Allerton press, inc., Shpringer, vol.47, №1, 2011, p.15-23

4. 3. Алиев Т. А., Н.Ф. Мусаева, У.Э. Сатарова. Технология вычисления робастных нормированных корреляционных матриц Кибернетика и системный анализ, Киев, №1, с.164-178, 2011

5. Алиев Т. А., Н.Ф.Мусаева, Г.А.Гулуев, У.Э.Саттарова, Н.Э.Рзаева. Система мониторинга периода скрытого перехода компрессорной станции в аварийное состояние. Проблемы управления и информатики, Киев, №6, 2011, стр.60-74

6. Алиев Т. А., Musaeva, U. E. Sattarova. Technolog of calculating robust normalized correlation matrices. Cybernetics and Systems Analysis, Springer, New York, 2011, №1, vol 47, pp.152-165 N.F.

7. Алиев Т. А., G.A.Guliyev, F.H.Pashayev, A.B.Sadiqov. Algorithms for determininc the coefficient of correlation and cross- correlation function between a useful signal and noise of noisy technological parameters Cybernetics and Systems Analysis, Springer New York, 2011, №1, p.481-489.

8. Алиев Т. А., А.М.Аббасов, А.А.Ализаде, Г.Д.Етирмишли, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев. Интеллектуальный мониторинг аномальных сейсмических процессов на острове Песчаный Каспийского моря с использованием робастной помехотехнологии. Мехатроника, автоматизация, управление. Изд «Новые технологии», № 5, 2011, с.22-27

9. Алиев Т. А., О.К.Нусратов, А.Б.Керимов, Д.И.Масталиева. Алгоритм устранения погрешности временного сдвига, возникающего при аналого-цифровом преобразовании многомерных сигналов. Мехатроника, автоматизация, управление. Изд «Новые технологии», № 8, 2011, с.5-9

10. Алиев Т. А., Н.Ф.Мусаева, Г.А.Гулуев, У.Э.Саттарова. Помехоиндикация изменения динамического состояния проиводственных объектов. Мехатроника, автоматизация, управление. Изд «Новые технологии», № 8, 2011, с.2-4

11. Алиев Т. А., Г.А.Гулуев, Аб.Г.Рзаев. Математические модели промежуточного эмульсионного слоя в отстойных аппаратах установки термохимичесой подготовки нефти. Нефтепереработка и нефтехимия, №8, 2011, с.50-53

12. Алиев Т. А., N.F.Musaeva, G.A.Quluyev, U.E.Sattarova, N.E.Rzaeva. The system of monitoring the period of latent transition of compressor station into emergency state. Journal of Automation and Information Sciences, 2011, vol. 43, p. 66-81

13. Алиев Т.А., Аббасов А.М., Алиев Э.Р., Пашаев Ф.Г.,Сатарова У.Э. 

Интеллектуальная распределенная система помехомониторинга сейсмостойкости строительных объектов и зарождения аномальных сейсмических процессов. Труды X межд. Симпоз., “Интеллектуальные системы” (İNTELS’2012), М., 2012, с.18-23

14. Алиев Т.А., Нусратов О.К., Рзаев А.Г., Гулуев Г.А. 

Гибридная система распознавания неисправностей глубинно-насосных установок нефтяных скважин. Труды X межд. Симпоз., “Интеллектуальные системы” (İNTELS’2012), М., 2012, с. 502-505.

15. Алиев Т. А., Noise Technologies for Minimization of damage Caused by Earthquakes”.LAP, Lambert Academic Publishing, 2012

16. Алиев Т. А., Помехотехнологии минимализации ущерба от землетрясений. Lambert Academic Publishing 2012

17. Алиев Т. А., Guluyev G.A., Pashayev F.H, Sadygov A,B. Noise monitoring technology for objects in transition to the emergency state”. Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier (Amsterdam), 2012, vol.27, p.755-762 (SCİ)

18. Алиев Т. А., А.М.Аббасов, Г.Г.Мамедова, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев. Технологии и система робастного Noise мониторинга аномальных сейсми-ческих процессов Сейсмические приборы, 2012, т. 48, №2, c.28-53

19. Алиев Т. А., Система робастного noise мониторинга сейсмостойкости строительных объектов и зарождения аномальных сейсмических процессов. Beynəlxalq sərgi və elmi konfrans «Наука, техника и инновационные технологии в счастливой эпохе могуче-го государства», Aşxabad, 12-14.06.2012, s. (Plenar)

20. Алиев Т. А., N.E.Rzayeva, T.A.Alizada. Noise Control of heart by Means of a Mobile Phone. LAP. (Lambert Academic Publishing), 2012

21. Алиев Т. А., Алиев Э.Р., Ализаде Т.А. Технологии помехомониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкос-ти морских сооружений. Мехатроника, автоматизация, управление, М., №12, 2012, с.15-26

22. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova, F.Pashayev. System of robust noise monitoring of anomalous seiemic processes (SCİ). Soil Dynamics and Earthquake Engineereing, 2013, №1, vol.45, p. 1-15

23. Алиев Т. А., N.F.Musayeva, Ü.E.Sattarova. The Technology of Forming the Normalized Correlation Matrices of the Matrix Equations of Multidimen sional Stochastic Objects Journal of Automation and Information Sciences, №1, vol.45, 2013, p. 1-15

24. Алиев Т. А., G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, A.M.Abbasov, U.E.Sattarova Noise Technologies for Minimization of Damage from Destructive Earthquakes. SE-50EEE Intern. Conf. on Earthquake Engineering, 29-31 May 2013, Scopje.

25. Алиев Т. А., Т.А.Ализаде, Н.Э.Рзаева. Noise контроль сердца мобильным телефоном. Технологии робастной Noise идентификации шума сердца и легких для мониторинга начала скрытого периода их заболеваний. Almaniya, Palmarium academic publishing, 2013.

26. Алиев Т. А., Пашаев Ф.Г., Гулуев Г.А., Рзаев Аs.Г. Способ мониторинга технического состояния компрессорного агрегата. Avrasiya patenti №018522 

30.08.2013

27. Алиев Т. А., N.F.Musayeva, Ü.E.Səttarova. Технология формирования нормированных корреляционных матриц матричных уравнений многомерных стохастических объектов. Проблемы управления и информатики, №1, 2013, с.56-69

28. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.G.Mamedova, G.A.Guluev F.H.Pashayev. Technologies for Noise Monitoring of Abnormal Seismic Processes Seismic Instruments, 2013, Vol 49, №1, p. 64-80

29. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova, F.Pashayev. System of robust noise monitoring of anomalous seiemic processes (SCİ)Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2013, №1, vol.53, Begell House, New-York, p.11-26 Elsevier

30. Алиев Т. А., Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления Евразийский патент решение о выдаче 

14.10.2013 №201100991/31

31. Алиев Т. А., Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления. Евразийский патент. Решение о выдаче 06.12.2013, №201101389/3

32. Алиев Т.А, Гулиев Г.А., Пашаев Ф.Г., Рзаев А.Г.

Способ мониторинга технического               состояния компрессорного агрегата. 30.08.2013 Евразийский патент  №  018522 

33. Алиев Т.А,, Рзаев Аб.Г.,Гулиев Г.А.,Рзаев А.Г., Юсифов И.Б. Способ измерения дебита нефтяных          скважин   и устройство для его осуществления. 

28.02.2014   Евразийский патент  №  019274

34. Алиев Т.А.,  Рзаев Аб.Г., Гулиев Г.А., Рзаев А.Г., Юсифов И.Б. Способ измерения дебита нефтяных    скважин   и устройство для его осуществления. 30.04.2014    Евразийский патент    №  019586 

35. Алиев Т.А.,  Рзаев Аб.Г., Гулиев Г.А., Рзаев А.Г., Юсифов И.Б. Способ управления процессом добычи нефти и устройство для его осуществления. 30.06.2014, Евразийский патент    №  019848  

36. Алиев Т.А.,  Рзаев Аб.Г., Гулиев Г.А., Рзаев А.Г., Юсифов И.Б. Способ измерения дебита нефтяных    скважин. 30.12.2014, Евразийский патент    №  020663

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. 1994-ci ildən UNESCO-nun informatika üzrə ekspertləri sırasına daxil edilmişdir.

2. “Мехатроника, Автоматизация, управление” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri" kafedrasının müdiri
Digər fəaliyyəti 1. Ali Attestasiya Komissiyasının rəyasət heyətinin üzvü;

2. Respublika Veteranlar şurasının bürosunun üzvü;

3. Respublika Ağsaqqallar şurasının üzvü.

Təltif və mükafatları 1. 1991-ci ildə Keldış adına medalı ilə təltif olunub.

2. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.

3. 2009-cu ildə Əməkdar elm xadimi
İş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutuAZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 12) 5390151
Mobil tel. (+994 50) 5414455 
Ev tel. (+994 12) 5372322 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu telmancyber@rambler.ru 
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015