AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 1945-ci il martın 31-də keçirilən  ilk Ümumi yı­ğın­cağının qərarı ilə Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi yaradılır. İlk dövrlərdə Fi­­zi­ka-Texnika Elmləri və Neft Bölməsi adlanan bu elmi bölməyə Fizika və Riyaziyyat, Neft eləcə də Energetika institutları daxil olur. Akademik İosif Yesman Bölmənin ilk sədri seçilir.

1957-ci ildə aparılan struktur dəyişiklikləri nəticəsində Azərbaycan Elmlər Aka­de­mi­yasının elmi bölmələri ləğv olunur, elmi müəssisələrin koordinasiyası müvafiq profil üz­rə vitse-prezidentlərə həvalə olunur. Beləliklə, AEA-nın fizika-texnika elmləri üzrə vit­se-prezidenti akademik Zahid Xəlilov Bölməyə rəhbərlik edir.

1959-cu ildə keçirilən struktur dəyişikliklərinin nəticəsində Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elm­­ləri Bölməsi yenidən formalaşır. Belə ki, Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun əsasında 2 müstəqil elmi müəssisə – Fizika İnstitutu, eləcə də Riyaziyyat və Mexanika İns­titutu yaradılır.

1960-cı ildə Astrofizika Sektorunun bazasında Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası ya­ra­dılır. 1981-ci ildə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Rəsədxanaya Azərbaycanın dahi ast­ronomu, filosofu, eləcə də riyaziyyatçı, hüquqşünas və tarixçi alimi, dövlət xadimi Nə­si­rəddin Tusinin adı verilir.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun tərkibində fəaliyyət göstərən Hesablama Mər­kə­zi 1960-cı ildə müstəqil elmi müəssisəyə çevrilir. 1965-ci ildə onun maddi-texniki baza­sı əsasında Kibernetika İnstitutu yaradılır. 2014-cü ildə həmin İnstitutun adı dəyişdirilərək İda­rəetmə Sistemləri İnstitutu adlandırılır.

1969-cu ildə Bölmənin tərkibində Radiasiya Tədqiqatları Sektoru yaradılır. 2002-ci il­də bu Sektorun bazasında Radiasiya Problemləri İnstitutu fəaliyyətə baş­la­yır.

1971-ci ildə Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin tərkibində Avto­mat­laş­dırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsi açılır. 1997-ci ildə adıçəkilən şöbənin əsasında İn­for­masiya-Telekommunikasiya Elmi Mərkəzi, 2002-ci ildə isə İnformasiya Tex­no­lo­gi­ya­la­rı İnstitutu yaradılır.

1992-ci ildə Elmi-tədqiqat Fotoelektronika İnstitutu FRTEB-in tərkibinə daxil edilir. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə akademik Həsən Abdullayev adına Fizika və Fotoelektronika institutlarının bazasında Fizika İnstitutu təsis edilir.  

2016-cı ildə AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin tərkibində yeni elmi tədqiqat müəssisəsi – Biofizika İnstitutu yaradılır.

Bu gün Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin tərkibində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yeddi elmi müəssisəsi – Fizika İnstitutuİdarəetmə Sistemləri İnstitutuRiyaziyyat və Mexanika İnstitutuRadiasiya Problemləri İnstitutuNəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasıİnformasiya Texnologiyaları İnstitutuBiofizika İnstitutu fəaliyyət göstərir. 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015